Semalt hünärmeni adaty baglanyşyk gurluşyk ýalňyşlyklaryny düşündirýär

Şol günler baglanyşyk gurmak aňsatdy. Islän ýeriňizde baglanyşyk gurup bilersiňiz, ýöne göwnüňizden tursa we netijede görnükliligiňize degişli artmagy görüp bilersiňiz. Häzirki wagtda baglanyşyk gurluşyk pudagy çylşyrymly, dürli-dürli we aralaşmak kynlaşdy. Has beteri, geçmişiniň al-arwahlarynyň netijesinde mifler we ýalňyş düşünjeler bar. Netijede, baglanyşyk gurmak işinde höwesjeňleriň köpüsi şol bir ýalňyşlyklar bilen gutarýarlar.

Semalt Digital Services” -iň Müşderi Üstünlik Dolandyryjysy Ross Barber, olardan gaça durmagyňyz üçin umumy ýalňyşlyklary häsiýetlendirýär.

1. Mukdary hilden ileri tutmak

Bu, köpleriň baglanyşyk gurmak işlerinde belli bir döwürde berýän synagydyr. Qualityokary hilli baglanyşyk, pes hilli baglanyşyklaryň onlarçasyndan has gowudyr. Şeýle-de bolsa, ýokary hilli baglanyşyklary almak kyn, pes hilli baglanyşyklary almak aňsat. Iň az garşylyk ýolundan gitmek kararyna gelseňiz, bu size duzak gurar.

Baglanyşyklaryňyzyň mukdary bolsa, baglanyşyklaryň hiliniň hiç haçan öwezini dolmaz. Qualityokary hilli baglanyşyk SEO güýçlendirmekden has köp zady hödürleýär. Şeýle hem, baglanyşyk artykmaçlyklaryny, marka artykmaçlyklaryny hödürleýärler.

2. Gämi tekstini aşa optimizirlemek

Bu düşünje birwagtlar baglanyşyk gurmak üçin möhümdi. Emma bu üýtgedi. Häzirki wagtda girýän baglanyşyklaryňyzyň labyr teksti, manipulýasiýa ýa-da tebigy dälligi döredýän bolsa, size jeza berip biler. Şeýle jeza gaty agyr we sizden öwezini dolup bilmersiňiz. Munuň ýerine, labyr tekstiňiziň logiki we peýdalydygyna göz ýetiriň.

3. Mazmuny gysmak

Aslynda, baglanyşyklaryňyz ýokary hilli mazmunda çarçuwalanmalydyr. Mazmunyňyzy gyssansaňyz ýa-da baglanyşygyňyzy mazmundan ileri tutsaňyz, gözleg motory baglanyşygyňyzy şübheli görüp biler. Käbir ýagdaýlarda neşirýatçylar tarapyndan ret edilmek howpy hem bolup biler. Materiallaryňyzy şol ýere goýmazdan ozal çap edilmäge mynasypdygyna göz ýetiriň.

4. Diwersifikasiýa etmezlik

Baglanyşyk gurmakda üstünlik gazanmak üçin strategiýaňyz mümkin boldugyça dürli-dürli bolmaly. Diýmek, dürli çeşmelere bil baglamaly we paýlama görnüşleriňizi aýlamaly. Orkestrirlenen tötänleýin derejä ýetmek kyn bolup biler, ýöne baglanyşyk binasynyň haçly ýörişinden hakyky peýdalary görmek isleýän bolsaňyz edilmeli.

5. Tereziniň bolmazlygy

Bu, höwesjeňleriň baglanyşyk gurmak kampaniýasy güýçlenip başlansoň goýberýän umumy ýalňyşlygy. Gowulaşmagy dowam etdirmek isleseňiz, ýokaryk ulalmaly bolarsyňyz. Bu has gowy mazmun döretmegi, has ýokary hilli çeşmeler bilen işlemegi we has ýokary hilli baglanyşyk gurmagy öz içine alýar. Bu ösüş prosesini dolandyrmak salgyt salmagy mümkin, ýöne iň soňky etjek zadyňyz durgun.

Bu ýalňyşlyklar, agyrlyk taýdan zyýansyzlyga çenli. Şeýle-de bolsa, aňsatlyk bilen öňüni alyp bolýar. Näçe gowy bolsaňyzam, ýalňyşarsyňyz. Lossesitgileriňizi nädip azaltmalydygyňyz, öňe gitjekdigiňizi ýa-da ýokdugyňyzy kesgitlär.